Informatii

Titlu pt. pagina principala, index

Finantari

Infrastructura Mare POIM


POIM - Programul Operational Infrastructură Mare


      Obiectivul general al POIM este creșterea durabilă a României, prin promovarea unei economii bazate pe consum redus de carbonprin măsuri de eficienţă energetică şi promovare a energiei verzi, precum şi prin promovarea unor moduri de transport prietenoase cu mediul şi o utilizare mai eficientă a resurselor.

Măsurile și Axele prioritare anunțate pentru perioada 2014-2020, în sinteză:


Axă prioritară 1 - Îmbunătățirea mobilității prin dezvoltarea rețelei TEN-T și a metroului

1.1. - Creșterea mobilității prin dezvoltarea transportului rutier pe rețeaua rutieră TEN-T centrală

Beneficiari:

 • administratorul infrastructurii de transport rutier de interes european şi naţional

Finanțare nerambursabilă: -

Contribuție propie: -

Valoarea finanțarii:

-

Alocare financiară: -

LANSARE PROGRAM: -


1.2. - Creșterea mobilității pe rețeaua feroviară TEN-T centrală

Beneficiari:

 • administratorul infrastructurii de transport feroviar
 • parteneriate cu alți potențiali beneficiari
 • ministerul transporturilor
 • alte structuri desemnate

Finanțare nerambursabilă: -

Contribuție propie: -

Valoarea finanțarii:

-

Alocare financiară: -

LANSARE PROGRAM: -

 

1.3. - Creșterea gradului de utilizare a căilor navigabile și a porturilor situate pe reţeaua TEN-T centrală

Beneficiari:

 • administratorii canalelor navigabile și administratorii porturilor maritime și fluviale
 • parteneriate cu alți potențiali beneficiari
 • ministerul transporturilor

Finanțare nerambursabilă: -

Contribuție propie: -

Valoarea finanțarii:

-

Alocare financiară: -

LANSARE PROGRAM: -

 

1.4. - Creșterea gradului de utilizare a transportului cu metroul în București-Ilfov

Beneficiari:

 • metrorex

Finanțare nerambursabilă: -

Contribuție propie: -

Valoarea finanțarii:

-

Alocare financiară: -

LANSARE PROGRAM: -


Axă prioritară 2 - Dezvoltarea unui sistem de transport multimodal, de calitate, durabil și eficient

2.1. - Creșterea mobilității pe rețeaua rutieră TEN-T globală

Beneficiari:

 • administratorul infrastructurii de transport rutier de interes european şi naţional

Finanțare nerambursabilă: -

Contribuție propie: -

Valoarea finanțarii:

-

Alocare financiară: -

LANSARE PROGRAM: -

 

2.2. - Creșterea accesibilităţii zonelor cu o conectivitate redusă la infrastructura rutieră a TEN-T

Beneficiari:

 • administratorul infrastructurii de transport rutier de interes european şi naţional

Finanțare nerambursabilă: -

Contribuție propie: -

Valoarea finanțarii:

-

Alocare financiară: -

LANSARE PROGRAM: -

 

2.3. - Creșterea gradului de utilizare sustenabilă a aeroporturilor

Beneficiari:

 • administratorii infrastructurii aeroportuare

Finanțare nerambursabilă: -

Contribuție propie: -

Valoarea finanțarii:

-

Alocare financiară: -

LANSARE PROGRAM: -

 

2.4. - Creșterea volumului de mărfuri tranzitate prin terminale intermodale şi porturi

Beneficiari:

 • administratorii de infrastructură de transport pentru toate modurile
 • autorități publice locale
 • operatori de terminale intermodale

Finanțare nerambursabilă: -

Contribuție propie: -

Valoarea finanțarii:

-

Alocare financiară: -

LANSARE PROGRAM: -


2.5. - Creșterea gradului de siguranţă şi securitate pe toate modurile de transport şi reducerea impactului transporturilor asupra mediului

Beneficiari:

 • administratorii de infrastructură de transport pentru toate modurile(inclusiv parteneriate cu alte instituții publice)
 • autorități publice locale
 • poliția rutieră și poliția transporturi

Finanțare nerambursabilă: -

Contribuție propie: -

Valoarea finanțarii:

-

Alocare financiară: -

LANSARE PROGRAM: -

 

2.6. - Reducerea timpului de staţionare la punctele de comunicare transnaţională

Beneficiari:

 • ministerul transporturilor
 • anaf
 • operatorul de infrastructură la punctul de trecere a  frontierei
 • poliția rutieră/poliția transporturi/ poliția de frontieră

Finanțare nerambursabilă: -

Contribuție propie: -

Valoarea finanțarii:

-

Alocare financiară: -

LANSARE PROGRAM: -


2.7. - Creșterea sustenabilităţii şi calităţii transportului feroviar

Beneficiari:

 • administratorii infrastructurii de transport ferovial de interes național
 • autoritatea responsabilă cu realizarea reformei feroviare MT/ARF
 • ministerul transporturilor
 • alte categorii de beneficiari relevante

Finanțare nerambursabilă: -

Contribuție propie: -

Valoarea finanțarii:

-

Alocare financiară: -

LANSARE PROGRAM: -


Axă prioritară 3 - Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiţii de management eficient al resurselor

3.1. - Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire pentru reciclare a deşeurilor în România

Beneficiari:

 • asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară prin Consiliile Județene/ Primăria Municipiului Bucureşti

Finanțare nerambursabilă: -

Contribuție propie: -

Valoarea finanțarii:

-

Alocare financiară: -

LANSARE PROGRAM: -

 

3.2. - Creşterea nivelului de colectare şi epurare a apelor uzate urbane, precum şi a gradului de asigurare a alimentării cu apă potabilă a populaţiei

Beneficiari:

 • asociaţiile de Dezvoltare Intercomunitară prin Operatorii Regionali (OR) de Apă
 • primăria Municipiului București
 • ministerul mediului, apelor și pădurilor

Finanțare nerambursabilă: -

Contribuție propie: -

Valoarea finanțarii:

-

Alocare financiară: -

LANSARE PROGRAM: -


Axă prioritară 4 - Protecţia mediului prin măsuri de conservare a biodiversităţii, monitorizarea calităţii aerului şi decontaminare a siturilor poluate istoric

4.1. - Creşterea gradului de protecţie şi conservare a biodiversităţii şi refacerea ecosistemelor degradate

Beneficiari:

 • MMAP/ANPM/GNM/APM/ANAR/ANAP/
 • institute de cercetare
 • universităţi
 • ong-uri
 • custozi/administratori ai ariilor naturale protejate
 • autorități ale administrației publice centrale/locale
 • alte structuri în coordonarea /subordonarea autorităţilor centrale / locale

Finanțare nerambursabilă: -

Contribuție propie: -

Valoarea finanțarii:

-

Alocare financiară: -

LANSARE PROGRAM: -

 

4.2. - Creşterea nivelului de evaluare şi monitorizare a calităţii aerului la nivel naţional prin dezvoltarea instrumentelor de monitorizare

Beneficiari:

 • ministerul mediului, apelor și pădurilor

Finanțare nerambursabilă: -

Contribuție propie: -

Valoarea finanțarii:

-

Alocare financiară: -

LANSARE PROGRAM: -

 

4.3. - Reducerea suprafeţelor poluate istoric

Beneficiari:

 • autorităţi publice / alte organisme publice, inclusiv structuri subordonate acestora, pentru situri contaminate istoric aflate în proprietate sau puse la dispoziţia acestora de către proprietar în vederea implementării proiectului

Finanțare nerambursabilă: -

Contribuție propie: -

Valoarea finanțarii:

-

Alocare financiară: -

LANSARE PROGRAM: -


Axă prioritară 5 - Promovarea adaptării la schimbările climatice, prevenirea şi gestionarea riscurilor

5.1. - Reducerea efectelor şi a pagubelor asupra populaţiei cauzate de fenomenele naturale asociate principalelor riscuri accentuate de schimbările climatice, în principal de inundaţii şi eroziune costieră

Beneficiari:

 • administrația națională apele Române
 • organisme cu atribuţii în prevenirea şi managementul la nivel național a riscului de inundaţii (ex. Administrația Națională de Meteorologie)
 • parteneriate între instituțiile publice centrale cu rol în prevenirea inundațiilor, precum și cu ONG-urile și alte structuri cu o anumită specializare în domeniul ecologic, care pot să asigure expertiza necesară pentru implementarea măsurilor de tip non-structural.

Finanțare nerambursabilă: -

Contribuție propie: -

Valoarea finanțarii:

-

Alocare financiară: -

LANSARE PROGRAM: -

 

5.2. - Creșterea nivelului de pregătire pentru o reacție rapidă și eficientă la dezastre a echipajelor de intervenție

Beneficiari:

 • inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă şi structurile din subordine, precum şi alte instituţii specializate care pot interveni pentru gestionarea unor situații de urgență specifice (ex. ARSVOM pentru accidentele pe mare și intervenții în caz de poluare), acestea depunând proiectele în parteneriat cu IGSU, ca responsabil la nivel național privind managementul situațiilor de urgență (ca lider sau junior)

Finanțare nerambursabilă: -

Contribuție propie: -

Valoarea finanțarii:

-

Alocare financiară: -

LANSARE PROGRAM: -


Axă prioritară 6 - Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susținerii unei economii cu emisii scăzute de carbon

6.1. - Creşterea producţiei de energie din resurse regenerabile mai puţin exploatate (biomasă, biogaz, geotermal)

Beneficiari:

 • unităţi administrativ teritoriale în raza cărora există potenţial de utilizare a resurselor de energie regenerabile de tip geotermal sau biomasă/biogaz
 • societăţi comerciale care au ca activitate producerea de energie în scopul comercializării.

Finanțare nerambursabilă: -

Contribuție propie: -

Valoarea finanțarii:

-

Alocare financiară: -

LANSARE PROGRAM: -

 

6.2. - Reducerea consumului de energie la nivelul consumatorilor industriali

Beneficiari:

 • societăţi comerciale din industrie, cu consumuri de peste 1.000 tep/an (definite drept mari consumatori de energie, conform ANRE), pentru care trebuie implementate aceste sisteme în vederea identificării rapide a soluţiilor imediate de reducere a consumurilor şi pentru care trebuie să existe un instrument puternic de cuantificare a efectelor pozitive a aplicării măsurilor de creştere a eficienţei energetice.

Finanțare nerambursabilă: -

Contribuție propie: -

Valoarea finanțarii:

-

Alocare financiară: -

LANSARE PROGRAM: -

 

6.3. - Reducerea consumului mediu de energie electrică la nivelul locuinţelor

Beneficiari:

 • operatorii de distribuţie concesionari ai serviciului public de energie electrică, care se supun obligaţiilor de implementare a contorizării inteligente în proporţie de 80% până în 2020 (conform Ordinului ANRE nr. 145/2014 privind implementarea sistemelor de măsurare inteligentă a energiei electrice).

Finanțare nerambursabilă: -

Contribuție propie: -

Valoarea finanțarii:

-

Alocare financiară: -

LANSARE PROGRAM: -

 

6.4. - Creşterea economiilor în consumul de energie primară produsă prin cogenerare de înaltă eficienţă

Beneficiari:

 • societăţi comerciale din industrie / reprezentantul desemnat al unui parc industrial (administratorul parcului sau distribuitorul de energie al parcului) (codul CAEN urmează a fi definit prin Ghidul solicitantului), înregistrând consumuri de peste 200 tep/an, care pot dovedi condiţiile cerute proiectelor de cogenerare şi/sau care intenţionează să valorifice potenţialul termic al gazelor reziduale provenite din procese industriale şi care pot dovedi un necesar util de energie termică pentru procesele industriale cu o durată de minim 4.000-5.000 h/an

Finanțare nerambursabilă: -

Contribuție propie: -

Valoarea finanțarii:

-

Alocare financiară: -

LANSARE PROGRAM: -


Axă prioritară 7 - Creşterea eficienţei energetice la nivelul sistemului centralizat de termoficare în oraşele selectate

7.1. - Creşterea eficienţei energetice în sistemele centralizate de transport şi distribuţie a energiei termice în oraşele selectate

Beneficiari:

 • autoritățile publice locale din localitățile selectate (unitățile administrative teritoriale)

Finanțare nerambursabilă: -

Contribuție propie: -

Valoarea finanțarii:

-

Alocare financiară: -

LANSARE PROGRAM: -

 

7.2. - Creşterea eficienţei energetice în sistemul centralizat de furnizare a energiei termice în Municipiul Bucureşti

Beneficiari:

 • Municipiul Bucureşti

Finanțare nerambursabilă: -

Contribuție propie: -

Valoarea finanțarii:

-

Alocare financiară: -

LANSARE PROGRAM: -


Axă prioritară 8 - Sisteme inteligente şi sustenabile de transport al energiei electrice şi gazelor naturale

8.1. - Creşterea capacităţii Sistemului Energetic Naţional pentru preluarea energiei produse din resurse regenerabile

Beneficiari:

 • transelectrica

Finanțare nerambursabilă: -

Contribuție propie: -

Valoarea finanțarii:

-

Alocare financiară: -

LANSARE PROGRAM: -

 

8.2. - Creşterea gradului de interconectare a Sistemului Naţional de Transport a gazelor naturale cu alte state vecine

Beneficiari:

 • transgaz

Finanțare nerambursabilă: -

Contribuție propie: -

Valoarea finanțarii:

-

Alocare financiară: -

LANSARE PROGRAM: -


Actualizare: 12.02.2016

 Recomandari

  

 Stiri

 Stiri Utile

 Contact

 Mobil: +40(0)767.171.668
 Email: Office@addsor.ro

 Sediu Social

 Str. Calea Bucuresti, nr.143,
 Zona Electroputere Mall,
 Craiova, Dolj.

Facebook LinkedIn GooglePlus WordPress
Copyright © Addsor Consultanta Fonduri Nerambursabile